نشانی
تهران، شهید محلاتی، اندرزگو، پلاک ۶۰۹

درﺳﺎﯾﺖ کوکلند می توانید ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع غذایی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آﺷﭙﺰ و ﭼﺎشنی ها ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و آﺷﭙﺰی و ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ آﺳﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ محدوده قابل سفارش ﺻﺮﻓﺎ مناطق ۲۲ گانه ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان می باشد.

رعایت حریم شخصی

 • با بازدید از وبسایت ما، ثبت اطلاعات، استفاده از سرویس های ارائه شده و یا خرید محصولات کوکلند شما رضایت خود را از مجموعه قوانین و شرایط حاکم بر وب سایت کوکلند اعلام می دارید.
 • اگر در وبسایت کوکلند ثبت نام کرده باشید سیستم حاکم بر وب سایت، به شما توانایی مشاهده، تصحیح و به روز رسانی اطلاعات شخصی تان را می دهد.

ثبت آنلاین ، دریافت

 • کاربران باید هنگام سفارش کالای مورد نظر خود، فرم سفارش را با اطلاعات صحیح و به طور کامل تکمیل کنند.
 • بدیهی است درصورت ورود اطلاعات ناقص یا نادرست، سفارش کاربر قابل پیگیری و تحویل نخواهد بود.
 • مشتریان می‌توانند نام، آدرس و تلفن شخص دیگری را برای تحویل گرفتن سفارش وارد کنند.
 • شایان ذکر است که ارائه کارت شناسایی در هنگام تحویل کالا الزامی است.
 • در صورت بروز مشکل در پردازش سفارش و یا انصراف کاربر، مبلغ پرداخت شده، بسته به انتخاب کاربر
 • حداکثر ظرف یک هفته به حساب مشتری(به شماره کارت یا حسابی که
 • خرید از آن صورت گرفته) واریز و یا اعتبار معادل آن را در حساب کاربری ایشان ذخیره خواهد شد و امکان
 • استفاده از آن در خرید بعدی وجود خواهد داشت.

ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ

 • ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻔﺎرش ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و ﭘﯿﺶ از ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ دریافت میگردد.
 • سفارش محصولات در تمامی ساعات شبانه روز از طریق ورود به سایت کوکلند مهیا می باشد .
 • تحویل کالاها ثبت سفارش شده مطابق درخواست مشتری ، در روز های شنبه الی پنج شنبه به جز ایام
 • تعطیل در سه بازه زمانی زیر انجام خواهد شد.
 • ساعت ۱۲ الی ۱۴
 • ساعت ۱۴ الی ۱۶
 • ساعت ۱۶ الی ۱۸

شرایط استفاده از وب سایت

 • ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ی وب ﺳﺎﯾﺖ کوکلند وارد ﺷﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻓﺮم ﺧﺮﯾﺪ درج ﮐﺮده، ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﯾﺖ کوکلند اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 • ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات وﺿﻊ ﺷﺪه در وب ﺳﺎﯾﺖکوکلند اﺳﺖ و در صورﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﺎرج از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ وی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ. ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد را ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ و رزرو ﺑﻪ ﺻﻮرتﺻﺤﯿﺢ در وب ﺳﺎﯾﺖ وارد ﮐﻨﺪ. 
 • در ﺻﻮرت ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان :

پشتیبان سایت  ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ تلفن، سایت ﯾﺎ ایمیل ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﻨﮑﻮک اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ورودی ﺑﻪ ﻃﻮر آﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ارﺳﺎل ﻧﻈﺮ در ﺳﺎﯾﺖ را دارﻧﺪ ، ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

۱. ﻧﻘﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻣﺤﺼﻮل در اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ.

۲. ﮐﺎرﺑﺮان از ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺛﻖ درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۳. ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ.

۴. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات، از ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﻮال ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺪا ﺧﻮدداری نمایید.

۵. در قسمت نظرات از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻘﺪ درﺑﺎره ی وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺣﻀﻮری :

کوکلند ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ لذا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻀﻮری ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت، از اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮری (از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎری، ﻗﺮارﻫﺎی اداری و ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ) ﺑﺪون وﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در وب ﺳﺎﯾﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ و ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺷﺪه و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد.

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ، ﭘﺎﯾﮕﺎه رﺳﻤﯽ ما به این آدرس است :

www.cooklandmarket.com